echarts及其它图表
使用说明

设计说明

图表分为echarts图表和其它自定义类图表。其中对echarts图表的初始化进行了二次封装,简化了代码,使用时可调用封装好的方法。

开发规范

JS及对应参数说明:

            //array data
            var xAxisName = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
            var seriesValue = [1, 2, 8, 3, 9, 21, 28, 18, 13, 19, 6, 12, 18, 18, 19, 11, 12, 18, 10, 3];

            //获取公用option对象
            var defaultOption = new GetDefaultOptions();

            //获取折线图公用option对象
            var lineChartOption = defaultOption.lineChartOption();

            //获取折线图series数组
            var lineSeries = defaultOption.lineSeries();

            //修改series中的参数,eg:value
            lineSeries.data = seriesValue;

            lineChartOption.series = [lineSeries];

            //set x axis data
            lineChartOption.xAxis[0].data = xAxisName;

            //init chart
            var lineChart = new OperateCharts('lineChart', lineChartOption);
            var barObj = lineChart.initChart();//chart obj

            //change chart
            var barOption = barObj.getOption();//get chart option
            //option change.......
            barObj.setOption(barOption);//set chart option
            
数据展示1
51.11 万元
销售订单总额
51.11 万元
销售订单总额
51.11 万元
销售订单总额
数据展示2
上一年成交总额 123,456,879.12
外协需求个数 123
外协需求个数 123
数据展示3
上一年成交总额 123,456,879.12
折线图 - 双折线
折线图 - 双折线 - 带标题
折线图
饼图
地图 - 散点
地图 - 迁徙
地图 - 色阶
仪表盘
柱状图 - 纵向
柱状图 - 横向
韦恩图